Zvažované změny MHD v Jinonicích a okolí

Jak se má změnit MHD v Jinonicích a okolí?

Rada HMP vzala dne 9. 10. 2018 na vědomí dokument "Rozvoj linek PID v Praze 2019-2029.“

Metro Jinonice a Košíře by měla propojit linka 123. Linka 149 by mohla jezdi až k OC Zličín. O prodloužení tramvaje z Radlic k metru Jinonice (nebo Nové Butovice) se v dokumentu nemluví. Tramvaj by ale výhledově mohla jezdit mezi Vypichem a Motolem (ul. Plzeňská). Podrobnosti u obrázků níže.

Cílem zveřejnění dokumentu je dle PID "předejít situacím, kdy si Pražané stěžují na to, že jsou před nimi připravované změny v síti PID tajeny a dozvídají se o nich pozdě. Proto je důležité, aby výhledové návrhy byly veřejně dostupné už nyní a všechny provozní, technické a další souvislosti bylo možné podrobně probrat v rámci dlouhodobější komunikace s jednotlivými městskými částmi."

Linka 123

Největší změnou by bylo prodloužení linky 123 z Košíř k metru Jinonice. Interval ve špičce 6 minut (nejdelší interval o víkendu 15-20 minut). Nejprve je ale třeba opravit ulici Na Pomezí.

Z dokumentu PID:

Odůvodnění zařazení opatření

Růst bytové výstavby v oblasti Šmukýřky se postupně začíná projevovat na vytíženosti spojů linky 123, jejíž interval je několik desetiletí uzpůsoben vilové zástavbě katastru Košíře. Z důvodu souběhu autobusové linky 123 s tramvajemi na ulici Plzeňská je v plánu časem linku přetrasovat přes nově rekonstruovanou ulici Na Pomezí směrem ke stanici metra Jinonice. V takovém případě by došlo ke zkrácení trasy linky 123 pouze do úseku Jinonice – Kavalírka, což by umožnilo se současnými zdroji zajistit zkrácení intervalu odpovídající dalšímu růstu místní zástavby. Do okamžiku rekonstrukce ulice Na Pomezí je však špičkové posílení linky 123 nutné řešit jiným způsobem.

Popis opatření

Do doby realizace výše uvedeného propojení ulicí Na Pomezí k metru Jinonice se na lince 123 uvažuje s posílením provozu v ranní špičce na interval 6 minut pomocí manipulačních ranních přejezdů ze zastávky Na Knížecí zpět do zastávky Šmukýřka. Tímto řešením lze realizovat zkrácení intervalů bez nárůstu počtu řidičů a vozidel.

Linka 153

Zvažuje se také minibusová linka mezi Dívčími Hrady a Plzeňskou.

Z dokumentu PID:

Odůvodnění zařazení opatření

V delším horizontu by měla být do sítě hromadné dopravy začleněná i linka dlouhodobě poptávaná městskou částí Praha 5, která by zajistila doplňkové propojení oblasti Dívčích hradů s metrem Radlická, nemocnicí na Malvazinkách a tramvajovou dopravou na Plzeňské ulici.

Popis opatření

Minibusová linka z Dívčích hradů přes Malvazinky do oblasti Smíchova (U Zvonu), jejíž realizace není předpokládána dříve než po roce 2020, je zatím plánována pod číslem 153. Navrhované intervaly jsou 30 minut ve špičkách a 60 minut v ostatních obdobích týdne.

Intervaly a vedení linek

Linka 149 by mohla být prodloužena až k OC Zličín. Dokument ale uvádí, že k prodloužení by došlo "až po dostavbě celé lokality Západní Město."

O lince 123 píšeme u samostatného obrázku. Linka 137 by se měnit neměla. O návratu tradičního čísla 130 do Jinonic se neuvažuje

Oblast Smíchova

Aubusové nádraží Na Knížecí má být přesunuto ke Smíchovskému nádraží. Linka 137 z Jinonic by měla stále končit v prostoru Na Knížecí.

Odůvodnění zařazení opatření

Jedním ze záměrů výstavby nové čtvrti Smíchov City je také zrušení (nebo zásadní redukce plochy) současného autobusového nádraží Na Knížecí a vznik nového autobusového nádraží v první etapě západně od železniční stanice Praha-Smíchov u Dobříšské ulice a následně ve druhé etapě jeho přesun na zastřešenou plochu kolejiště stejnojmenné stanice. Tento nový dopravní terminál vytvoří významný přestupní uzel mezi železnicí, metrem, tramvajemi a městskými, příměstskými a dálkovými autobusy.

Popis opatření

Nová podoba linkového vedení autobusů spočívá v ukončení autobusových linek 120 a 231 od jihu/západu na novém terminálu Smíchovské nádraží (západ), který bude v rámci rekonstrukce železniční stanice Praha-Smíchov propojen podchody s blízkou stanicí metra. Dále je předpokládáno prodloužení linky 191 z oblasti Na Knížecí nově vzniklou ulicí v prostoru čtvrti Smíchov City do nového terminálu Smíchovské nádraží, odklonění linky 123 z Košíř ulicí Na Pomezí ke stanici metra Jinonice a propojení linek 118 a 167 do jedné linky zajišťující přímou vazbu z Anděla ke stanici metra Budějovická.

Možnost propojení linek 118 a 167 je podmíněná výstavbou nového Dvoreckého mostu přes Vltavu. Bez nově vzniklého mostu sloužícího výhradně veřejné dopravě, nelze propojení výše uvedenýchlinek doporučit vzhledem ke kongescím individuální dopravy na Barrandovském mostě, které by vedly k přenášení zpoždění na druhou část propojených linek, kde by došlo k výraznému zhoršení pravidelnosti provozu. Pokud nebude Dvorecký most v provozu, bude nutné hledat náhradní řešení ukončení linky 167 v prostoru Na Knížecí, případně zvážit její prodloužení do nového terminálu Smíchovské nádraží v připravované stopě linky 191.

Nicméně v popisu tohoto dopravního opatření je počítáno s existencí Dvoreckého mostu a s propojením linek 118 a 167. V oblasti Na Knížecí je navrženo blokové ukončení autobusové linky 137, která obsluhuje oblast Malvazinek.