Zklidnění Karlštejnské a Klikaté

Ulicemi Jinonice se (nejen) ve špičkách sunou kolony vozidel, které směřují od dálnice D5 do centra (a obráceně).

Nabízejí se tři způsoby, jak tranzit Jinonicemi omezit (lze je kombinovat):

  1. zajistit větší využití nové ulice U Trezorky,
  2. provést dopravní zklidnění Jinonic,
  3. výstavba Radlické radiály v upravené podobě.

Tranzit starou zástavbou je třeba řešit souběžně se situací v Radlické ulici. Nejprve je třeba zvýšit bezpečnost v Radlické (úsekové měření rychlosti, změna nelogického uspořádaní jízdních pruhů atd.). Pak lze přistoupit ke snižování provozu v ulicích Karlštejnská, Klikatá atp.

1. Větší využití ulice U Trezorky

Po zprovoznění ulice U Trezorky (04/2016) existuje alternativní trasa pro vozidla, která směřují od Nových Butovic do ulic Jinonická a Peroutkova. Není nezbytně nutné, aby tolik vozidel projíždělo starou zástavbou Jinonic (ulicemi Karlštejnská a Klikatá).

Důležité je, že stejně se na věc dívá:

Zajímavost: Společnost Waze Česká republika na základě podnětu našeho čtenáře dne 9.10.2018 zvýšila preferenci ulice U Trezorky (byť je cesta ulicí Karlštejnská dle jejích systému o 800m kratší a o 40 sekund rychlejší).

Porovnání variant Klikatá / Karlštejnská x U Trezorky

Klikatá / Karlštejnská

- okolí: obytná zástavba

- vozovku nelze připravit na dopravní zatížení (není prostor pro odbočovací pruhy ani ostrůvky uprostřed přechodů)

- větší převýšení / zbytečné stoupání

-úrovňové křížení s pěší trasou na metro

+ kratší trasa

U Trezorky

+ okolí: kanceláře a opěrná zeď

+ vozovka připravena na dopravní zatížení (odbočovací pruhy, ostrůvky uprostřed přechodů pro chodce)

+ menší převýšení

+ mimoúrovňové křížení s pěší trasou na metro (lávka pro chodce)

- delší trasa

ulice U Trezorky

Křižovatka Klikatá x Karlštejnská x Na Pomezí

2. Dopravní zklidnění Jinonic

MČ Praha 5 v roce 2016 zadala zpracování "Studie možností dopravního zklidnění oblasti Jinonic" (smlouva zde). Doposud byly publikovány tyto dokumenty (zveřejněny také na stránkách MČ Praha 5):

Studie "zklidnění" navrhují dopravu v Jinonicích omezit tím, že dojde k vybudováním řady nových retardérů (stavební zvýšení vozovky v délce několika metrů; zejm. v křižovatkách) a ke snížení rychlosti na 30 km/h ("Zóna 30").

Obávám se, že navrhované úpravy nepovedou k podstatnějšímu poklesu tranzitu skrze Jinonice. Kolony se Jinonicemi ve špičkách sunou zřídka rychleji než 30 km/h. A příčné prahy jsou v řadě ulic již dnes.

Studie zklidnění Jinonic (1/2017) - přehledná situace

Oranžově vyznačeny "retardéry - zpomalující prvky."

Fialově oblasti "rehabilitace veřejného prostoru."

Vidět jsou také začátky "Zóny 30." Kliknutím obrázek zvětšíte.

3. Radlická radiála

Jedním z přínosů Radlické radiály (RR) má být zklidnění ulic Karlštejnská a Klikatá.

Bohužel současný projekt radiály by situaci ve špičkách nejen nezlepšil, ale dokonce zhoršil.

Dnes Jinonicemi projíždí asi 45 tisíc vozidel za den: z toho cca 30 tisíc Radlickou ulicí; zbytek ulicemi Karlštejnská/Klikatá (viz Ročenka TSK 2017 a dopravní model k projektu RR).

Po zprovoznění radiály má Jinonicemi denně projet přes 90 tisíc aut: z toho asi 80 tisíc po radiále; zbytek ulicemi "Nová Radlická," Klikatá a Karlštejnská (viz dopravní model k projektu RR).


V čem je problém?

Radiála se napojuje na Městský okruh na Zlíchově (poblíž Barrandovského mostu). Barrandovský most je už dnes na hranici své kapacity, což potvrzuje i studie odborníků z TSK a IPRu z července 2018 (PDF verze ke stažení - 6 MB), citujeme:

Uzel Barrandovský most je silně přetížený včetně navazujících úseků silničních komunikací. Dopravní situace je každý den zhoršována regulací vjezdu do tunelů Městského okruhu. V současné konfiguraci není možné napojit jakoukoliv další komunikaci do uzlu z důvodu výrazného snížení stability dopravní situace.“

Co odborníci doporučují?

„Výstavbě Radlické radiály musí předcházet promyšlená a modelově prověřená úprava celého uzlu Barrandovský most s cílem zvýšení kapacity, stability a bezpečnosti.“ „(…) bez návazných úprav provedených v předstihu by došlo ke zhoršení situace v oblasti celého dopravního uzlu Barrandovský most. Toto zhoršení situace by se navíc vzhledem k tunelovému úseku promítlo až do oblasti Stodůlek.“

Jinak řečeno, na radiále budou vznikat dopravní zácpy (kolony), neboť Městský okruh (Barrandovský most) dopravu nepojme.

Radiála vede mezi metrem Jinonice a Zlíchovem v tunelu (Tunel Radlice). V tunelu auta nesmí stát. V případě kolon na radiále bude vjezd do Tunelu Radlice pozastavován (regulován).


Důsledky regulace vjezdu do tunelů dobře známe z Tunelu Blanka. V Praze 5 kvůli tomu pravidelně stojí kolony aut v ulicích Dobříšská a Strakonická. Kolony ve Strakonické a Dobříšské naštěstí nelze objet okolní obytnou zástavbou (a autům nezbývá než čekat v dopravní zácpě).

U Radlické radiály je situace jiná. Projekt předpokládá, že na území Jinonic budou z radiály čtyři sjezdy (neboli mimoúrovňové křižovatky, zkratka MÚK - šedé body v obrázku níže). To je neobvykle velký počet pro území, kdy žije jen cca 6 tisíc obyvatel. Pro srovnání: Rozvadovská spojka (vyznačena žlutě) obsluhuje celé Jihozápadní město (sídliště Lužiny, Stodůlky atd.), kde žije přes 55 tisíc obyvatel, jen pomocí dvou MÚK.


Při dopravní zácpě na radiále auta nebudou čekat v koloně, ale na nejbližší MÚK z radiály sjedou a využijí objízdné trasy přes Jinonice (připomeňme, že po radiále má projet více než 80 tis. vozidel za den; po Radlické dnes jezdí asi 30 tis. aut za den). Část vozidel z radiály odvede tzv. Nová Radlická (vedoucí v podstatě v trase dnešní Radlické ulice), ale ta má mít v každém směru pouze jeden pruh. Větší část vozidel z radiály se bude valit do okolní obytné zástavby ulicemi Karlštejnská, Butovická, Klikatá, Pod Vidoulí, Stodůlecká nebo Puchmajerova.

Vypadá to, jako by Jinonice měly plnit funkci jakéhosi bezpečnostního ventilu: v případě dopravních komplikací na Městském okruhu se doprava z radiály pomocí velkého počtu sjezdů prožene Jinonicemi, Malvazinkami, Radlicemi nebo Košířemi a dále do centra. Oproti dnešní špatné dopravní situaci by do jinonických uliček směřovalo ještě více aut.